Atatürk'ün Dine Verdiği Önem Kısaca

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Lavinia tarafından 24 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Lavinia

  Lavinia

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  10.279
  Atatürk'ün Dine Verdiği Önem Hakkında Bilgi

  Atatürk, dinin gerçek manada anlaşılmasını istiyordu. O, dini, toplum hayatında
  gerekli bir durum olarak görmüştür. “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin
  devamına imkân yoktur. Yalnız şurası vardır ki, din, Allah ile kul arasında bir bağlılıktır.”
  (Atatürkçülük-Atatürk’ün Görüş ve Direktişeri-1/453). Atatürk, laiklik anlayışı ile din
  ve devlet işlerini hem birbirinden ayırmış, hem de laikliğin gereği olarak din ve vicdan
  hürriyetini korumuştur. Bu yüzden din işlerinin daha sağlıklı ve ehil kimseler
  tarafından yürütülmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdurmuştur.
  Atatürk, Kur’an’a olan bağlılığını onu ‘Kitab-ı Ekmel’ yani (En Mükemmel Kitap)
  diye tanımlayarak dile getiriyordu (Prof. Enver Ziya Karal, Atatürk’ten Düşünceler, İş
  Bankası Yayınları, 1969 (Anmet Gürtaş, s. 39). Dolmabahçe Sarayı ve Çankaya Köşkü’ne
  hafızları çağırtarak sık sık Kur’an okutmuş, ayetler üzerinde sohbetler etmiş, hafızlarla
  meal ve tefsir konularında fikir alış verişinde bulunmuştu. Atatürk özel sohbetlerinde
  pek çok kez dindar olmanın gerekliliğinden, Peygamber Efendimiz’in hayatından,
  Asr-ı Saadet ve Hulefayı Raşidin (dört halife) dönemlerinden, dinimizin yüceliğinden,
  Allah’ın kudretinden söz etmiştir. İslam’ın son ve mükemmel din, Peygamberimiz
  (sav)’in de son peygamber olduğunu her fırsatta vurgulayan Atatürk, Türk milletine de
  dindar olmayı, dinini öğrenmeyi öğütlemiştir.

  Atatürk, dinimizin akıl ve mantığa uygun olduğunu da aşağıdaki sözleriyle belirtmiştir:
  “Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu
  dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa
  halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve
  mantığa, milletin menfaatine, İslam’ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O şey
  dinidir. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel
  olmazdı, son din olmazdı” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II, 1923, s. 127). İslam
  dininin yüceliğini vurgulayan Atatürk, “Din vardır ve gereklidir. Temeli çok sağlam bir
  dinimiz var. Malzemesi iyi, fakat bina, uzun asırlardır ihmale uğramış. Harçlar
  döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmek gereği duyulmamış. Aksine olarak,
  birçok yabancı unsur, binayı daha fazla hırpalamış...” demiştir. Atatürk, dinin özü ile
  tarih boyunca dinin içine girmiş ve gelenekselleşmiş olan yanlış uygulamaları,
  eklemeleri ve hurafeleri, birbirinden ayırmaktadır. Ona göre dinin temelinde var olan
  canlı, yaratıcı ve dinamik karakter, zaman içersinde oluşan din dışı uygulamalarla
  karışmış, hangisinin din, hangisinin ise din dışı olduğu belirsiz bir hale gelmiştir.
  Atatürk, dinin özü ile tarih boyunca oluşan bu geleneksel yorumların birbirinden
  ayrılmasını, dinin gerçek yönünün ortaya çıkarılmasının istemektedir. Çünkü kullanılan
  bir bina nasıl eskir ve yıpranırsa; yaşanılan din de içine hurafelerin karışmasıyla bozulur.
  İşte Atatürk ileri görüşlülüğü sayesinde bunu görmüştür.

  Atatürk; Peygamber Efendimizi çok iyi tanımış, onun üstün özelliklerini çeşitli
  vesilelerle anlatmıştır: “O, Allah’ın birinci ve en büyük kuludur. O’nun izinde bugün
  milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir; fakat sonsuza kadar o, ölümsüzdür”
  ( Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri; Atatürk ve Din Eğitimi,
  A. Gürtaş, s. 26). “Tarih, hakikatleri tahrif eden bir sanat değil, belirten bir ilim
  olmalıdır. Bu küçük harbte bile askerî dehâsı kadar siyasî görüşüyle de yükselen bir
  insanı, cezbeli bir derviş gibi tasvire yeltenen cahil serseriler, bizim tarih çalışmamıza
  katılamazlar. Hz. Muhammed (sav) bu harb sonunda çevresindekilerin direnmelerini
  yenerek ve kendisinin yaralı olmasına bakmayarak, galip düşmanı takibe kalkışmamış
  olsaydı, bugün yeryüzünde Müslümanlık diye bir varlık görülemezdi.”(fiemsettin
  Günaltay, Ülkü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 100, 1945, s. 3).

  Atatürk dine önem vermiş, milletin manevi değerlerine saygılı olmuştur. 7 fiubat
  1923’te Balıkesir Zağanos Paşa Camii’nde Türkçe olarak bir hutbe okumuştur.
  Hutbenin başlangıç kısmı şöyledir: “Ey millet Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın
  selameti, sevgisi üzerine olsun. Peygamber Efendimiz Hazretleri, Allah tarafından
  insanlara dini gerçekleri duyurmaya memur ve elçi olarak seçilmiştir. Koyduğu esas
  kanunlar, hepimizce bilinmektedir ki, Yüce Kur’an’daki ayetlerdir. Çünkü, hakikate
  uymamış olsaydı, bununla diğer ilahi ve tabii kanunlar arasında çelişki olması gerekirdi.
  Çünkü bütün yaratılış kanunlarını yapan Cenabı Hakk’tır.” (Sadi Borak, Atatürk ve
  Din, s.29)

  Atatürk’ün hayatı incelendiğinde, son derece önemli bir manzara ile karşılaşırız.
  Bir kere o, yaşadığı devrin din kültürüne oldukça üst seviyede sahip Müslüman,
  mütedeyyin bir ana-babadan dünyaya gelmiş biridir. İlk dini bilgilerini de onlardan
  bilhassa annesinden almış ve onun tarafından yetiştirilmiştir. Annesi Zübeyde Hanım,
  onu, geleneklere uygun olarak ilahilerle, yani Âmin Alayı ile mahalle mektebine
  başlatmıştır. İlköğrenimini gördüğü fiemsi Efendi Mektebi ve daha sonra devam ettiği
  Selanik Mülkiye İdadisi, devrinin şartları içinde ciddi dini bilgiler veren öğretim
  kuruluşlarıydı. Hatta daha sonra girdiği Selanik Askeri Rüştiyesi de, Manastır Askeri
  İdadisi de, programlarında aynı ciddiyet ve seviyede din kültürü veren müesseselerdi.
  Onun Kur’an-ı Kerimi anlayacak kadar Arapça bildiği de göz önünde bulundurulursa
  dinî konulardaki uzmanlığı daha da iyi anlaşılmış olur.

  Atatürk, İslam’a içtenlikle bağlıdır ve dinin özgün haliyle korunup yaşanılmasını
  istemektedir. İslam’ın akıl, ilim, fen ve mantık dini olduğunu, insanlara ve milletlere
  kimlik ve kişilikleriyle yaşama anlayışı telkin ettiğini belirtmektedir. Bu sebeple, Türk
  Milleti’nin dinini öğrenmesi ve daha dindar olması gerektiğini söylemektedir.
  Cumhuriyetin ilanından hemen sonraları Kur’an-ı Kerim’in Türkçe tercümesi ve
  tefsiri üzerinde büyük bir yarış ve faaliyet görülmektedir. Atatürk, 1930 yılında,
  Müslümanlar dinlerini doğru öğrensinler diye, Kur’an’ı Türkçeye, yeni harşerle
  tercüme ettirmiş ve ayrıca, Hz. Peygamber’in hayatıyla ilgili bir kitabı çevirtmiştir
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, III, s.85.).

  Hadimli Mehmet Vehbi Efendi’nin “Hülasat’ül-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an” isimli
  eseri ile Muhammed Hamdi Yazır’ın “Hak Dini Kur’an Dili: Yeni Mealli Türkçe
  Tefsir” isimli eseri de dahil olmak üzere, Cumhuriyetin ilk onbeş yılında, Kur’an-ı
  Kerim’in tercüme ve tefsirine dair yazılıp neşredilen eser sayısı dokuza varmaktadır
  (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, 5/1928-1931).

  Bunlardan Elmalılı Hoca’nın tefsirini, Büyük Millet Meclisi’nin kararı ile ve
  Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesine konulan tahsisatla yazdırıldığını, başlangıçta
  mealin Mehmet Akif Bey merhum tarafından yapılmasının kararlaştırıldığını, fakat
  Mehmet Akif Bey’in bilahare bu görevi bırakıp, aldığı avansı da iade etmesi üzerine,
  hem mealin, hem de tefsirin Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Hoca tarafından
  yapıldığı bilinmektedir. (Ahmet Gürtaş, Atatürk ve Din Eğitimi, Ankara-1997, s.39).
  Atatürk, Kur’an-ı Kerim”in Türkçeye çevrilmesinin gerekçesi konusunda şöyle
  diyordu: “Türkler dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar, bunun için Kur’an Türkçe
  olmalıdır.” (Osman Ergin, a.g.e., s., 5/1957).

  Atatürk’ün Kur’an-ı Kerim’e karşı ilgisi, sadece onun Türkçeye çevrilmesi ve
  camilerde Türkçesinin de açıklanması konularına münhasır değildir. O, Kur’an-ı
  Kerim’in nazm-ı celilini de daima zevkle ve huşu ile dinlemiştir. Bilhasa Ramazan
  aylarında buna özen gösterirdi. Bu konuda Hafız Yaşar Okur şöyle diyor:
  “Ramazanların Atam için çok büyük bir önemi vardı. Ramazan gelir gelmez incesaz
  heyeti Çankaya Köşkü’ne giremezdi. Kandil geceleri de saz çaldırmazlardı. Sadece
  beni huzurlarına çağırır, Kur’an-ı Kerim’den bazı sureler okuturlardı. Ben okurken
  gözleri bir noktaya takılır, derin bir huşu ile dinlerlerdi. Ruhen çok mütelezziz olduğu
  her halinden anlaşılırdı."

  "Ramazanlarda bir ay müddetle Hacı Bayram-ı Veli ve Zincirlikuyu camilerinde
  şehitlerimizin ruhuna hatm-i şerif okumamı emrederlerdi... Büyük Atatürk bir çok
  vesilelerle şöyle demiştir: “Mukaddes mihrabı, cehlin elinden alıp ehlinin eline vermek
  zamanı gelmiştir.”

  Bunu, dini davranışlarına daima düstur yapmışlardır. Peygamber Efendimizden de
  büyük takdirle bahsederlerdi. O devirler için hep “Hz. Peygamber’in zaman-ı
  saadetlerinde...” diye saygı kelimeleri kullanırlardı. Ayrıca Peygamber Efendimizin
  dirayetli bir devlet adamı, iyi bir başkumandan olduğunu da sık sık tekrarlardı.
  (Gotthart Jaschke, “Yeni Türkiye’de Kur’an-ı Kerim Kursları,” (Tercüme: Nimet
  Arsan), İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, cilt:5, cüz:l-4, İstanbııl-1973, s.62).