Enbiya Suresinin Okunuşu

Konusu 'Ayet ve Hadisler' forumundadır ve Nehir tarafından 1 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Nehir

  Nehir

  Katılım:
  9 Ocak 2013
  Mesajlar:
  6.559
  Enbiya Suresi Türkçe Okunuşu

  1. ikterabe lin nasi hısabühüm ve hüm fı ğafletim mu'ridun

  2. ma ye'tıhim min zikrim mir rabbihim muhdesin illestemeuhü ve hüm yel'abun

  3. lahiyeten kulubühüm ve eserrun necvellezıne zalemu hel haza illa beşerum mislüküm e fete'tunes sıhra ve entüm tübsırun

  4. kale rabbi ya'lemül kavle fis semai vel erdı ve hüves semiul alim

  5. bel kalu adğasü ahlamim belifterahü bel hüve şaır felye'tina bi ayetin kema ürsilel evvelun

  6. ma amenet kablehüm min karyetin ehleknaha e fe hüm yü'minun

  7. ve ma erselna kableke illa ricalen nuhıy ileyhim fes'elu ehlez zikri in küntüm la ta'lemun

  8. ve ma cealnahüm cesedel la ye'külunet taame ve ma kanu halidın

  9. sümme sadaknahümül va&'de fe enceynahüm ve men neşaü ve ehleknel müsrifın

  10. le kad enzelna ileyküm kitkaben fıhi zikruküm e fe la ta'kılun

  11. ve kem kasamna min karyetin kanet zalimetev ve enşe'na ba'deha kavmen aharın

  12. felemma ehassu be'sena izahüm minha yerküdun

  13. la terküdu varciu ila ma ütriftüm fıhi ve mesakiniküm lealleküm tüs'elun

  14. kalu ya veylena inna künna zalimin

  15. fe ma zalet tilke da'vahüm hatta cealnahüm hasıyden haidın

  16. ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma laıbın

  17. lev eradna en nettehıze lehvel lettehaznahü mil ledünna in künna faılın

  18. bel nakzifü bil hakkı alel batıli fe yedmeğuhu fe iza hüve zahık ve lekümül veylü mimma tesıfun

  19. ve lehu men fis semavati vel ard ve men ındehu la yestekbirune an ıbadetihı ve la yestahsirun

  20. yüsebbihunelleyle ven nehara la yeftürun

  21. emittehazu alihetem minel erdı hüm yünşirun

  22. lev kane fıhima alihetün ilellahü lefesedeta fe sübhanellahi rabbil arşi amma yasıfun

  23. la yüs'elü amma yef'alü ve hüm yüs'elun

  24. emittehazu min dunihı aliheh kul hatu bürhanekümv haza zikru mem meıye ve zikru men kablı bel ekseruhüm la ya'lemunel hakka fehüm mu'ridun

  25. ve ma erselna min kablike mir rasulin illa nuhıy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'düdun

  26. ve kalüttehazer rahmanü veleden sübhaneh bel ıbadüm mükramun

  27. la yesbikunehu bil kavli ve hüm bi emrihı ya'melun

  28. ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yeşfeune illa li menirteda ve hüm min haşyetihı müşfikun

  29. ve mey yekul minhüm innı ilahüm min dunihı fe zalike neczıhi cehennem kezalike necziz zalimın

  30. e ve lem yerallezıne keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey'in hayy e fe la yü'minun

  31. ve cealna fıha ficacen sübülel leallehüm yehtedun

  32. ve cealnes semae sakfem mahfusa ve hüm an ayatiha mu'ridun

  33. ve hüvellezı halekal leyle ven nehara veş şemse vel kamer küllün fı felekiy yesbehun

  34. ve ma cealna li beşerim min kablikel huld efeim mitte fehümül halidun

  35. küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun

  36. ve iza raakellezıne keferu iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı yezküru aliheteküm ve hüm bi zikrir rahmani hüm kafirun

  37. hulikal insanü min acel se ürıküm ayatı fe la testa'cilun

  38. ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

  39. lev ya'lemüllezıne keferu hıyne la yeküffune av vücuhihimün nara ve la an zuhurihim ve la hüm yünsarun

  40. bel te'tıhim bağteten fe tebhetühüm fe la yestetıy'une raddeha ve la hüm yünzarun

  41. ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun

  42. kul mey yekleüküm bil leyli vne nehari miner rahmanv bel hüm an zikri rabbihim mu'ridun

  43. em lehüm alihetün metneuhüm min dunina la yestetıy'une nasra enfüsihim ve la hüm minna yushabun

  44. bel metta'na haülai ve abaehüm hatta tale aleyhimül umür e fela yeravne enna ne'til erda nenkusuha min atrafiha e fehümül ğalibun

  45. kul innema ünziruküm bil vahyi ve la yesmeus summüd düae iza ma yünzerun

  46. ve leim messethüm nefhatüm min azabi rabbike le yekulünne ya veylena inna künna zalimın

  47. ve nedaul mevazinel kısta li yevmil kıyameti fe la tuzlemü nefsün şey'a ve in kane miskale habbetim min hardelin eteyna biha ve kefa bina hasibın

  48. ve le kad ateyna musa ve harunel fürkane ve dıyaev ve zikral lil müttekıyn

  49. ellezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve hüm mines saati müşfikun

  50. ve haza zikrum mübarakün enzelnah e fe entüm lehu münkirun

  51. ve lekad ateyna ibrahıme ruşdehu min kablü ve künna bihı alimın

  52. iz kale li ebıhi ve kavmihı ma hazihit teemasılülletı entüm leha akifun

  53. kau vecedna abaena leha abidın

  54. kale le kad küntüm entüm ve abaüküm fı dalalim mübın

  55. kalu ec'tena bil hakkı em ente minel laıbın

  56. kale ber rabbüküm rabbüs semavati vel erdıllezı fetarahünne ve ene ala zaliküm mineş şahidın

  57. ve tellahi le ekıdenne asnameküm ba'de en tüvlelu müdbirın

  58. fe cealehüm cüzazen illa kebıral lehüm leallehüm ileyhi yarciun

  59. kalu men feale haza bi alihetina innehu le minez zalimın

  60. kalu semı'na fetey yezküruhüm yükalü lehu ibrahım

  61. kalu fe'tu bihı ala a'yünin nasi leallehüm yeşhedun

  62. kalu e ente fealte haza bialihetina ya ibrahım

  63. kale bel fealehu kebiruhüm haza fes'eluhüm in kanu yentıkun

  64. fe raceu ila enfüsihim fe kalu inneküm entümüz zalimun

  65. sümme nükisu ala ruusihim lekad alimte ma haülai yentıkun

  66. kale efeta'büdune min dunillahi ma la yenfeuküm şey'ev ve la yedurruküm

  67. üffil leküm ve li ma ta'büdune min dunillah efela ta'kılun

  68. kalu harrikuhü vensuru aliheteküm in küntüm faılın

  69. kulna ya naru kunı berdev ve selamen ala ibrahım

  70. ve eradu bihı keyden fe cealnahümül ahserın
   
 2. Nehir

  Nehir

  Katılım:
  9 Ocak 2013
  Mesajlar:
  6.559
  71. ve necceynahü ve lutan ilel erdılletı birakna fıha lil alemın

  72. ve vehebna lehu ishak ve ya'kube nafileh ve küllen cealna salihıyn

  73. ve cealna hüm eimmetey yehdune bi emrina ve evhayna ileyhim fı'lel hayrati ve ikames salati ve ıtaez zekah ve kanu lena abidın

  74. ve lutan ateynahü hukmev ve ılmev ve necceynahü minel karyetilletı kanet ta'melül habis innehüm kanu kavme sev'in fasikıyn

  75. ve edhalnahü fı rahmetina innehu mines salihıyn

  76. ve nuhan iz nada min kablü festecebna lehu fenecceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym

  77. ve nasarnahü minel kavmillezıne kezzebu bi ayatina innehüm kanu kavme sev'in fe ağraknahüm ecmeyın

  78. ve davude ve süleymane iz yahkümani fil harsi iz nefeşet fıhi ğanemül kavm ve künna li hukmihim şahidın

  79. fe fehhemnaha süleyman ve küllen ateyna hukmev ve ılmev ve sehharna mea davudel cibale yüsebbıhne vet tayr ve künna faılın

  80. ve allemnahü san'ate lebusil leküm li tuhsıneküm mim be'siküm fe hel entüm şakirun

  81. ve li süleymaner rıha asıfeten tecrı bi emrihı ilel erdılletı barakna fıha ve künna bi külli şey'in alimın

  82. ve mineş şeyatıyni mey yeğusune lehu ve ya'melune amelen dune zalik ve künna lehüm hafizıyn

  83. ve eyyube iz nada rabbehu ennı messeniyed durru ve ente erhamür rahımın

  84. festecebna lehu fe keşefna ma bihı min durriv ve ateynahü ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem min ındina ve zikra lil abidın

  85. ve ismaıyle ve idrıse ve zel kifl küllüm mines sabirın

  86. ve edhalnahüm fı rahmetina innehüm mines salihıyn

  87. ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke innı küntü minez zalimın

  88. festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm ve kezalike nüncil mü'minın

  89. ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın

  90. festecebna lehu ve vehebna lehu yahya ve aslahna lehu zevceh innehüm kanu yüsariune fil hayrati ve yed'unena rağabev ve raheba ve kanu lena haşiıyn

  91. velletı ahsanet ferceha fe nefahna fıha mir ruhına ve cealnaha vebneha ayetel lil alemın

  92. inne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fa'büdun

  93. ve tekattau emrahüm beynehüm küllün ileyna raciun

  94. fe mey ya'mel minas salihati ve hüve mü'minün fe la küfrane li sa'yih ve inna lehu katibun

  95. ve haramün ala karyetin ehleknaha ennahüm la yarciun

  96. hatta iza fütihat ye'cucü ve me'cucü ve hüm min külli hadebiy yensilun

  97. vakterabel va'dül hakku fe iza hiye şahısatün ebsarullezıne keferu ya veylena kad künna fı ğafletim min haza bel künna zalimın

  98. inneküm ve ma ta'büdune min dunillahi hasabü cehennem entüm leha varidun

  99. lev kane haülai alihetem ma veraduha ve küllün fıha halidun

  100. lehüm fiha zefıruv ve hüm fıha la yesmeun

  101. innellezıne sebekat lehüm minel husna ülaike anha müb'adun

  102. la yesmeune hasıseha ve hüm fı meştehet enfüsühüm halidun

  103. la yahzünülümül fezeul ekberu ve tetelekkahümül melaikeh haza yevmükümüllezı küntüm tuadun

  104. yevme natvis semae ke tayyis sicililli lil kütüb kema bede'na evvele halkın nüıydüh va'den aleyna inna künna faılın

  105. ve le kad ketabna fiz zeburi mim ba'diz zikri ennel erda yerisüha ıbadiyas salihun

  106. inne fı haza le belağal li kavmil abidın

  107. ve ma erselnake illa rahmetel lil alemın

  108. kul innema yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd fe hel entüm müslimun

  109. fe in tevellev fe kul azentüküm ala seva' ve in edrı e karıbün em beıydüm ma tuadun

  110. innehu ya'lemü ma tektümun

  111. ve in edrı leallehu fitnetül leküm ve metaun ila hıyn

  112. kale rabbıhküm bil hakk ve rabbüner rahmanül müsteanü ala ma tesıfu