Milli egemenlik kavramını açıklayınız

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Bahar tarafından 3 Eylül 2014 başlatılmıştır.

 1. Bahar

  Bahar

  Katılım:
  1 Ocak 2013
  Mesajlar:
  1.089
  Ulusal egemenlik kavramını açıklayınız

  Çağdaş toplumsal yaşamın temel unsurunu hukuk düzeni oluşturur. Giderek küreselleşen dünyamızda gerek ulusal gerekse uluslararası toplum bünyesinde, bireyinden devletine varana dek tüm birimler arasında ve çeşitli alanlarda oluşagelen etkinlikler, mer’î hukuk kurallarına göre gerçekleşmek durumundadır.  Bu bağlamda olmak üzere, kişilerle kişiler, kişi ile toplum, toplumla devlet ve devletle devlet arasında konu olabilecek her türlü çağdaş ilişkinin günümüz koşullarında bir hukuksal işlem ya da eylem niteliği kazandığına hükmetmenin, bilim ve bilimsellik alanı dışına taşan bir sav oluşturmayacağı kanısındayız.  Birimler arası sürdürülen her türlü ilişkinin bu hukuksallığı, tarafların söz konusu ilişkiden doğacak hak ve ödevlerinin, yetki, görev ve sorumluluklarının belirlenmesini ve güvenceye alınmasını sağlayacak bir “akit” in bağıtlanmasını zorunlu kılmaktadır.  Özellikle, bireye devletle eşit ve aynı haklara sahip uluslararası hukuk kişisi değer ve vasfını kazandıran AİHS’ nin getirdiği düzen içinde, devletinden bireyine kadar, birimler arası çağdaş toplumsal ilişkilerin gerektirdiği “Sözleşme akdinin”, ilişkinin nitelik ve boyutuna göre ulusal ve uluslararası platformlarda mer’î hukuk düzeni ve normlarına uygun olarak yorumlanıp düzenlenerek bağıtlanmasını gündeme getirmiştir.  Çalışmadan amaç, “Uluslararası Kamu Hukuku” nun diğer hukuk dalları arasında giderek önem kazanıp öne çıktığı günümüz sivil toplum yaşamında neredeyse tüm bireysel ve toplumsal ilişkileri kapsayacak ve tüm hukuk alanlarını ilgilendirecek olan bu denli büyük öneme sahip “Sözleşme akdi” kavramını, düzenlendiği her bir hukuk alanına göre, tanım boyut ve koşullarıyla bilimsel bir araştırma konusu olarak irdeleyip, elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde konuya ilişkin bir senteze varmaktır  Bu anlamda olmak üzere özgün bir çalışma çerçevesinde hazırlanan işbu makalemiz üç bölümden oluşmaktadır :  Birinci bölümde, Sözleşme kavramı etimolojik açıdan genel olarak tanımlanmaya çalışılmış; ilgili hukuk alanlarına göre spesifik düzeyde konu olabilecek yaklaşım ve boyutlarına değinilmiştir.  İkinci bölümde, ulusal hukuk alanlarına göre Sözleşme akdi ve koşulları üzerinde durulmuş; Sözleşme akdi bağlamında Anayasalar ile Anayasal Düzen’in hukuksal dayanakları, “Toplum Sözleşmesi” (Contrat Social) Kuramı’ na göre ortaya konmaya çalışılmıştır.  Üçüncü bölümde, Sözleşme kavramı, Sözleşme akdi ve koşulları uluslararası hukuk açısından ele alınıp irdelenmiş; uluslararası sözleşmeler (Andlaşmalar Hukuku Viyana Sözleşmesi) çerçevesinde konunun mahiyeti ve boyutları ile iç hukuktaki yeri ve etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.