Organik Kimyanın Çalışma Alanları Nelerdir

Konusu 'Kimya' forumundadır ve Ayaz tarafından 14 Şubat 2014 başlatılmıştır.

 1. Ayaz

  Ayaz

  Katılım:
  25 Aralık 2012
  Mesajlar:
  1.118
  Organik Kimyanın Çalışma Alanları

  Kaynağı canlı organizmalar olan karbon ve bileşikleri üzerinde çalışır; bunların yapısını, bileşiklerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.
  İnorganik Kimya: Maden ve mineral gibi yapısında karbon olmayan maddelerle ilgilenir.
  Fiziksel Kimya: Organik ve inorganik maddelerin fiziksel ve kimyasal nitelikleri arasındaki iliksileri inceler.
  Analitik Kimya: Maddelerin niteliği, saflık derecesi gibi özelliklerini araştırır.


  Biyokimya: Canlı organizmadaki kimyasal reaksiyonları, kimyasal reaksiyonların canlı organizma üzerindeki etkilerini araştırır.
  Analitik Kimya: Kalitatif analiz, konsantrasyon ve çözelti hazırlama, çözünürlük çarpımı, asitlik-bazlık, redoks reaksiyonları, indikatörler, gravimetri, volumetri (nötralizasyon titrasyonlari ve pH, redoks, çöktürme titrasyonlari, kompleksimetri).
  Çevre Kimyası: Madde ve çevre. Ekosistemlerin sınıflandırılması ve kararlılığı. Ekosistem bileşenleri. Ekoloji bilgisi. Deniz ekosistemi ve su kimyasının temel öğeleri. Asli ve tali elementler. Mikrobesi maddeleri. Çözünmüş gazlar. Fotosentez ve solunum. Biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı. Sulardaki kirleticiler. Atiksu parametrelerinin tayini. Atık su arıtımına giriş. Hava kirliliği ve kontrolü. Fotokimyasal smog. Ozon tabakası aşınması. Baca ve egzoz gazi arıtımı.
  Enstrümantal Analiz :Elektromagnetik ışıma (özellikleri ve madde ile etkileşimi); Optik yöntemler (Moleküler spektroskopinin temelleri, enstrümantasyonu ve uygulamaları ‘ UV ve Görünür alan, Infrared, Raman, Flüoresans spektroskopileri’, Atomik spektroskopinin temelleri, enstrümantasyonu ve uygulamaları ‘Atomik emisyon, absorpsiyon ve fluoresans spektroskopileri ‘, Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi, Elektron-Spin Rezonans Spektroskopisi) ; Kütle Spektroskopisi ; Elektro analitik yöntemlerin temelleri, enstrümantasyonu ve uygulamaları (Voltametri, Polarografi, Kulometri) ; Termal yöntemlerin temelleri, enstrümantasyonu ve uygulamaları (Termogravimetrik analiz, Diferansiyel Termal analiz, Diferansiyel Taramalı Kalorimetri); Kromatografinin temelleri, enstrümantasyonu ve uygulamaları (Gaz, Likid ve Süperkritik Akışkan kromatografileri).
  Endüstriyel Analiz Laboratuarlara analiz için örnek alınması, akaryakıt, kati yakıt, gaz yakıt analizleri, yağlama yağları ve kaydırıcıların analizleri, su, çimento, gübre, cam, sabun analizleri.
  Koordinasyon Kimyası: Basit bileşiklerin oluşumu. Koordinasyon kimyasının temelleri ve tarihçesi. Nomenklatür (isimlendirme). İzomerlik. Koordinasyon bileşiklerine iliksin modern kuramlar (Oktet ve etkin atom numarası kuralları. Valens bağlar kuramı ve hibridlesme. Elektrostatik kristal alan kuramı. Molekül orbital/ligand alan kuramı. Sert ve yumuşak asit ve bazlar kuramı). Koordinasyon kimyasının diğer bilimlerdeki uygulamaları. Kompleks dengeleri ve kararlılıkları.
  Kuramsal Kimya :Atomun yapısı (Rutherford atom modeli, Isıma kanunları, Siyah cisim, Bohr atom modeli, Belirsizlik bağıntısı, Dalga mekaniğinin temelleri, Schrödinger denkleminin anlamı, Tek ve iki boyutlu potansiyel çukuru içindeki elektron için dalga denkleminin çözümleri, Orbitallerin dalga fonksiyonları, Periyodik sistemin oluşum temelleri); Kimyasal bağlar (İyonik bağlar ‘elektronegativite, şebeke enerjisi, iyonların polarizasyonu ve deformasyonu’, Kovalent bağlar ‘Valens Bağlar Kuramı, Molekül Orbital Kuramı, Rezonans Kuramı, Hibridizasyon’, Koordinatif Kovalent Bağlar ‘Kristal Alan Kuramı, Ligand Alan Kuramı, Yüksek-spin ve Düşük-spin kompleksleri, Koordinatif bağların Molekül Orbital kuramı ile açıklanması, Komplekslerde hibridizasyon’, Metalik Bağlar).
  Fizikokimya I ( Kimya Bölümü ) : Gaz kanunları ve gazların yapıları; Sıvıların incelenmesi; Katıların incelenmesi; Termodinamik; Termokimya; Kimyasal Potansiyel; Aktivite; Fugasite; Kimyasal Denge Fizikokimya II ( Kimya Bölümü ) : Maddenin yapısını inceleme yöntemleri; Çözeltilerin incelenmesi; Seyreltik çözeltiler; Fazlar. Kolloid Kimya :Kolloidlerin tanımı, önemi ve sınıflandırılması; Kolloidal çözeltilerin hazırlanması; Kinetik özellikler; Kolloidal tanecik boyutunun hesaplanması; Kolloidal çözeltilerde viskozite; Pıhtılaşma olayı; Kolloidal çözeltilerde kararlılık; Koruyucu kolloidler; Jeller ve zarlar; Emülsiyonlar; Solid soller; Köpük. Çekirdek Kimyası :Radyoaktivite; Çekirdeğin yapısı; Elementer tanecikler; Çekirdeklerin kararlılığı; Çekirdek reaksiyonları; Yapma radyoaktivite; Çekirdek fisyonu; Çekirdek enerjisi; Termonükleer reaksiyonlar ve Çekirdek füzyonu; Nükleer reaksiyonlarla madde arasındaki reaksiyonlar; Radyasyonların deteksiyonu ve ölçülmesi. Elektrokimya :Elektrokimyanın tanımlanması ve tarihçesi; İletkenlerin sınıflandırılması; faraday elektroliz kanunları; Kulometreler; Elektrolitik iletkenlik; İletkenlik ölçülmesinin uygulamaları; Tasıma sayıları; Elektrolitlerin sınıflandırılması; Kuvvetli elektrolitler hakkında Debye-Hückel Teorisi; Elektromotor kuvvet; Reversible elektrot potansiyelleri; Pillerin sınıflandırılması ve incelemeleri; Redoks sistemler; Elektromotor kuvvet ölçülmesinin uygulamaları; Elektroliz ve polarizasyon; Polarografi; Amperometri; Elektrokimyasal korozyon. Yüzey Aktif Maddeler :YAM’lerin tanımı, sınıflandırılması, Yüzey ve ara yüzey gerilimi,Sıvı-gaz, Sıvı-sıvı, sıvı-kati ara yüzeyleri, Islatma, Yayılma, Çözeltilerin yüzey özellikleri, YAM çözeltilerinin özellikleri, Emilsiyonlar-köpükler, Flotasyon, Temizleyiciler. Kimyacılar İçin Matematik: Ölçme nedir; SI birim sistemi ve kuralları; Anlamlı rakamlar ve sayılar; Deney sonuçlarının grafik ve çizelge ile gösterimi; Grafikten bağıntı bulma; Doğrusal bağıntılar ve doğrusallaştırma; En küçük kareler yöntemi; İlişki katsayısı; Kuşkulu değerlerin atılması yöntemleri; Yanılgı ve türleri; Gauss dağilimi; Ortalama, standart, olası ve limit yanılgı hesaplanması; Ölçüm şayisi belirleme; önem sınaması. Kimyada Bilgisayar Uygulamaları: Bilgisayarın genel tanıtımı; Bilgisayarın evrimi; Kişisel bilgisayarlar; Kişisel bilgisayarı oluşturan bileşenler; Yazılım nedir; İşletim sistemleri; MS DOS’un bileşenleri ve komutları; Bilgisayarı açma ve özel ayarlar; Öteki işletim sistemleri; Üst düzey programlama dilleri; Programlama, algoritma, veri ve türleri; Hazır yazılımlar; MS Excel kullanımı; Ölçmede kuşkulu değerlerin atılması uygulaması; EKKY uygulaması; Bir tepkimenin hız katsayısını bulma uygulaması; Limit yanılgı hesabi uygulaması; Grafik çizim programları; Potansiyometrik pH titrasyonu grafiği çizimi; Grafikte iç değer bulma uygulaması; Bilimsel rapor yazımı; İstatistik test uygulaması. Polimer Kimyası: Polimerler hakkında genel bilgiler. Polimer ve kopolimerlerin yapı özellikleri ve molekül ağırlığı dağılımları. Polikondensasyon, serbest radikal, anyonik ve katyonik polimerizasyon reaksiyonları. Reaksiyon mekanizmaları, reaksiyon kinetiği ve polimerizasyon reaksiyonları örnek uygulamaları. Polimerler üzerindeki kimyasal reaksiyonlar.