Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Lavinia tarafından 17 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Lavinia

  Lavinia

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  10.279
  Osmanlı Gerileme Dönemi Test Soru ve Cevapları

  1: ÖSS 1993- Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Kırım'ın bağımsızlığını tanımış ancak, Müslüman halkın dini bakımdan kendisine bağlı kalmasını Rusya'ya kabul ettirmiştir.

  Osmanlı Devleti bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?

  a-Kırım'ın Karadeniz ticaretindeki yerini
  b-Gerçekleştirdiği ıslahat hareketlerini
  c-Kırım halkıyla kültürel bağlarını
  d-Ortodoks Kilisesi'nin saygınlığını
  e-Rusya ile Kırım arasındaki ilişkileri

  2: ÖSS 2000- XVIII. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti'nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?

  a-Osmanlı ülkesinin Rusya'nın etkisine açık olduğu
  b-Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışabileceği
  c-Osmanlı ülkesinde yaşayan Hristiyanlar arasındaki dayanışmanın arttığı
  d-Osmanlı Devleti'nin Rusya karşısında zayıf düştüğü
  e-Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoks tebaanın, isteklerini Rusya'ya iletme imkânına kavuştuğu

  3: ÖSS 2000- XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde âyanlar, halk tarafından seçilmiş; kendilerine devlet tarafından, vergi toplama, fiyatları kontrol etme ve bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlama vb. konularda yetki verilmiştir.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?

  a-Âyanlığın resmiyet kazandığının
  b-Âyanların halkı temsil ettiğinin
  c-Âyanların halkın üzerinde etkili olduğunun
  d-Halkın âyanların çalışmalarından memnun olduğunun
  e-Bazı konularda denetim sağlamak için devletin âyanlarla işbirliği yaptığının

  4: ÖSS 1997- Osmanlı İmparatorluğu'nda,

  · İstanbul'un fethi ile Kuruluş,
  · II. Viyana Kuşatması ile Duraklama,
  · Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.

  Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesin-de aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?

  a-Ünlü kişilerin
  b-Önemli olayların
  c-Yapılan yeniliklerin
  d-Diğer devletlerle ilişkilerin
  e-Kentlerin el değiştirmesinin

  5: ÖSS 1987- Osmanlı Devleti Batı eğitim sisteminden etkilenerek XVIII. yüzyılda Mühendishane-i Bahr-i Hümayun, Tıbbiye ve Harbiye gibi okullar açmıştır.

  Bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nin hangi alanda batılılaşmaya öncelik verdiğini göstermektedir?

  a-Medrese eğitiminde
  b-Yönetim şeklinde
  c-Askeri alanda
  d-Hukuk alanında
  e-Ekonomik alanda

  6-Aşağıdakilerden hangisi, IV Murat ve Köprülüler’in yaptıkları yeniliklerin özelliği değildir?

  A)Kuvvete ve şiddete başvurma.
  B)Orduyu disiplin altına alma.
  C)Eyaletlerde güvenliği sağlama.
  D)Yönetime canlılık getirme.
  E)Avrupa’da ki gelişmelerden yararlanma.

  7-Osmanlı İmparatorluğu’nda, aşağıdakilerden hangisi, askeri alandaki ıslahatlar sonucunda ortaya çıkan bir kuruluş değildir?

  A)Sekban-ı cedid B)Nizam-ı cedid C) Müsellem D) irad-ı Cedid E) Eşkinci

  8-Osmanlı Devleti’nin, Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzaması ve halktan yeni vergiler alınması aşağıdaki olaylardan hangisinin nedenleri olarak kabul edilmektedir?

  A)Kabakçı Mustafa isyanının başlaması.
  B)Celali isyanlarının genişlemesi.
  C)Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması.
  D)31 Mart olayı’nın başlaması.
  E)Yeniçeri ocağının kaldırılması.

  9-Osmanlı halkı hangi devirde padişahın yanında yönetime ortak olmaya başlamıştır?
  A)Kuruluş devri
  B)Yükselme Devri
  C)Lale Devri
  D)Tanzimat Devri
  E)Meşrutiyet Devri

  10-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda merkezi devlet otoritesinin kalmadığını kanıtlar?
  A)Ayanların ortaya çıkması
  B)Tanzimat fermanı
  C)Islahat fermanı
  D)Tımar sisteminin kurulması
  E)1.Meşrutiyet


  Cevap Anahtarı
  1-c
  2-c
  3-d
  4-b
  5-c
  6-e
  7-c
  8-b
  9-e
  10-a
   
 2. Lavinia

  Lavinia

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  10.279
  1- Hünkar İskelesi antlaşmasında Osmanlı devleti Rusya bir saldırıya uğrarsa boğazları kapatmayı kabul etmiştir.
  Bu durumdan büyük ölçüde rahatsız olan devletlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Prusya B)İngiltere C)Avusturya D)Piyomonte E)İspanya

  2-Osmanlı devletinin 18.yy'da yaptığı savaşların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Kaybettiği toprakları geri almak
  B)İpek yolu denetimini sağlamak
  C)Baharat yolunun güvenliğini sağlamak
  D)Dünya hakimiyetini devam ettirmek
  E)Avrupa’daki gelişmelerden yararlanmak


  3-Tanzimat fermanı ile aşağıdaki alanların hangisinde yenilik yapılmamıştır?

  A)Askerlikte B)Maliyede C)İdarede D)Hukukta E)Tarımda

  4-I.ümit Burnu’nun keşfedilmesi.
  II.Süveyş kanalı’nın açılması.
  III.Barut’un ateşli silahlarda kullanılması.
  IV.Sömürgeciliğin hızlanması.
  V.Amerika’nın keşfi.

  Bu gelişmelerden hangisi Osmanlı ülkesinin Stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur?

  A)I ve II B)I ve V C)II ve IV D)II ve V E)IV ve V

  5-11-Osmanlı Devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmayı uygun bulmamıştır.

  Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerden hangisinde değişmeye başlamıştır?

  A)Lale Devri
  B)III.Selim Devri
  C)II.Mahmut Devri
  D)Tanzimat Devri
  E)I. Meşrutiyet Devri

  6. XVIII. yüzyılda Batı'nın üstünlüğünü kabul eden Osmanlı Devleti, Avrupa'dan yenilikler alarak ıslahatlara girişmiş,,ancak bu ıslahatlar istenilen sonucu vermemiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi, buna etki eden faktörlerden biri değildir?
  A) Yeniçeriler'in ıslahatlara karşı çıkması
  B) Azınlıkların ıslahatlara direnmesi
  C) Islahatların halk tarafından benimsenmemesi
  D) Ulema Sınıfı' nın yenilik istememesi
  E) Islahatların kökten değil, yüzeysel olarak yapılması


  7. Aşağıdakilerden hangisi, Lale Devri'nin özelliklerinden biri değildir?

  A) Osmanlı Devleti'nde yenileşme ve barış dönemidir.
  B) Avrupa başkentlerindeki elçilikler sürekli hale getirilmiştir
  C) Patrona Halil isyanı ile sona ermiştir.
  D) Devrin tek siyasi olayı 1724 İstanbul Antlaşması'dır.
  E) Avrupa'dan ilk teknik yenilikler bu dönemde alınmıştır.

  8- Osmanlı Devleti XVII. ve XVIII. yy.da da fetih politikasını sürdürmüş, Duraklama ve Gerileme dönemlerini yaşamasına rağmen bu politikasından vazgeçmemiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi'ne kadar fetih politikasını sürdürmesindeki temel neden olarak söylenebilir?

  A) Avrupa'daki Kutsal İttifak'ı parçalamak istemesi
  B) Yeni ticaret yollarını elde etmek istemesi
  Ç) Askeri ve ekonomik.gücünün toprak büyüklüğüne bağlı olması
  D) Doğal sınırlarını aşmak istemesi
  E) Halifeliği korumak zorunda kalması


  9. Osmanlılarda ilk kez okullarda yabancı dil olarak Fransızca'nın okutulmasına Nizam-ı Cedit Dönemi'nde başlanmıştır.
  Bu dönemde yabancı dil olarak Fransızca'nın tercih edilmesi, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Fransızca öğreniminin daha kolay, pratik olması ve Osmanlı Türkçesi'ne uyum göstermesiyle
  B) Osmanlılar'ın Lale Devri'nden itibaren çağdaşlaşmaya başlamasıyla
  C) Napolyon'un Mısır'a saldırmasıyla
  D) III. Selim'in bir Fransız hayranı olması
  E) Fransa-Osmanlı Devletleri arasında siyası, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yoğun olarak yaşanmasıyla


  10- Osmanlı Devleti'nin Lâle Devri'nde, Batı'dan alınan ilk teknik yenilik matbaa olmuş, ancak Şeyhülislâmın fetvası ile dini kitapların matbaada basılması yasaklanmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu oluşuma etki eden faktörlerden biri olamaz?

  A) Dini eserlerin matbaada basılma güçlüğü
  B) Hattatlığın yaygın bir meslek olması
  C) Devletin teokratik yapısı
  D) Hattatların işsiz kalmaması
  E) Dinin toplum üzerindeki etkisi


  Cevap Anahtarı
  1-b
  2-a
  3-e
  4-c
  5-b
  6-b
  7-b
  8-c
  9-e
  10-a
   
 3. Lavinia

  Lavinia

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  10.279
  1: Osmanlı Devleti XVlll. yüzyılda Karlofça ve İstanbul antlaşmalarını esas alan bir politika izlemiştir.

  Bu politika ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerin hangisidir?
  a-Karadeniz'i Rusya ile ortaklaşa kullanmak
  b-Yeni topraklar kazanarak sınırları genişletmek
  c-Kaybedilen yerleri geri almak
  d-Akdeniz üstünlüğünü bütünüyle ele geçirmek
  e-Avrupa devletlerine askeri üstünlüğü kabul ettirmek

  2: Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyıl boyunca savaştığı devletlerden biri de Rusya'dır.

  Aşağıdakilerin hangisi, taraflar arasındaki mücadelenin nedenlerinden biri değildir?

  a-Balkanlara egemen olma isteği
  b-Ortodoksların himayesi sorunu
  c-Karadeniz'de etkinlik kazanma isteği
  d-Kırım'a hakimiyet sorunu
  e-Kızıldeniz'de etkinlik kazanma isteği

  3: 1718'de imzalanan Pasarofça Antlaşması'ndan sonra;

  - Avrupa'daki olaylardan uzak kalma siyaseti kesinlik kazandı,
  - Avrupa yönünde savunma tedbirlerine önem verildi,
  - Avrupa'ya karşı kendini üstün görme tutumu terk edildi,
  - Avrupa'ya siyasi ve teknik gelişmeleri takip etmek üzere elçiler gönderildi.

  Aşağıdakilerin hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı değildir?

  a-Osmanlı her yönden Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiştir
  b-Barışı korumanın önemi açığa çıkmıştır
  c-Avrupa'yı daha yakından tanıma gereği duyulmuştur
  d-Avrupa'nın etkisiyle halka yönetimde söz hakkı tanınmıştır
  e-Avrupa'daki teknik gelişmeyi örnek alma gereği duyulmuştur

  4: 1740 yılında Fransa'ya verilen kapitülasyon haklarını, bu devlete daha önce tanınan ticari ayrıcalıklardan ayıran en temel özellik aşağıdakilerin hangisidir?

  a-Ticari hayatın Osmanlı'nın lehine canlanması
  b-Kapitülasyonların süreklilik kazanması
  c-Kapitülasyonların Osmanlı'nın sanayileşmesine zemin hazırlaması
  d-Fransa'nın Osmanlı'yı desteklemesine yol açması
  e-Kapitülasyonların Osmanlı'nın yararına işlemeye başlaması

  5: Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Rusya'ya tanınan haklar şunlardır:

  - İstanbul'da elçilik, Balkanlarda konsolosluk açabilecek.
  - Karadeniz'de donanma bulundurabilecek.
  - İstanbul'da bir Ortodoks Kilisesi açabilecek.
  - İngiltere ve Fransa'ya verilen kapitülasyon haklarından yararlanacak.

  Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  a-Rusya Ortodoksların koruyucusu sıfatıyla hareket etmiştir
  b-Osmanlı'nın Karadeniz'deki üstünlüğü sona ermiştir
  c-Karadeniz'in geleceğine karar verme yetkisi Avrupa'ya bırakılmıştır
  d-Rusya, Osmanlı'nın içişlerine karışma fırsatı elde etmiştir
  e-Osmanlı ülkesi Rusya için bir pazar alanı haline gelmiştir

  6: Gerileme döneminden itibaren Batılıların Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmaları Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecini hızlandırdı.

  Küçük Kaynarca Antlaşması'nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi bu durumun bir uygulamasıdır?

  a-Rusya'ya kapitülasyon hakkı tanınması
  b-Rusya'nın Türk sularında ticaret yapabilmesi
  c-Ortodoksların Rus himayesine terk edilmesi
  d-Karadeniz kıyılarının Rusya'ya bırakılması
  e-Rusya'nın Karadeniz'de donanma bulundurması

  7: XVIII. yüzyıl boyunca yapılan ıslahatların öncelikle askeri alana yönelik olmasında aşağıdakilerin hangisinin etkisi daha çoktur?

  a-Tımar sisteminin bozulması
  b-Devletin gelirlerinin azalması
  c-Lonca teşkilatının önemini yitirmesi
  d-Kapitülasyonların yaygınlaştırılması
  e-Ordu ve donanmanın savaşlarda başarısız olması

  8: XVIII. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti ile dostluk temelinde ilişkiler kuran Fransa, yüzyılın sonunda, İngiltere'nin Uzakdoğu'ya giden yolunu kesmek üzere Osmanlı topraklarından Mısır'ı işgal etti.

  Fransa'nın bu tutumu aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?

  a-Osmanlı'nın denge politikasından vazgeçtiğin
  b-İngiltere'nin sömürgelerini kaybetmeye başladığının
  c-Ekonomik çıkarların siyasi tercihlere yön verdiğinin
  d-Mısır'ın daha sonra İngiltere'nin eline geçtiğinin
  e-Osmanlı-Fransız ilişkilerinin daha sonra da düzelmediğinin

  9: Fransa'nın 1798'de Mısır'ı işgal etmesi üzerine çıkan savaşta İngiltere ve Rusya Osmanlı'nın yanında yer almışlardır.

  İngiltere ve Rusya'nın bu tutumları aşağıdakilerin hangisiyle açıklanamaz?

  a-Fransa'nın Akdeniz'de güçlenmesi tehlikesi çıkmıştır
  b-İngiltere, sömürge yollarının güvenliğini sağlamak istemektedir
  c-İngiltere ve Rusya, Osmanlı'daki yeniliklere karışmışlardır
  d-Rusya'nın Akdeniz'e inmeye yönelik hesapları vardır
  e-İngiltere ve Rusya bölgede etkili olmak istemektedirler

  10: XV. ve XVI. yüzyıllarda iç ve dış sorunlarını kendi görüşleri doğrultusunda çözen Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda sorunlarının çözümünde batılı devletlerle görüş birliği içinde olma gereği duymuştur.

  Bu durum, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinin bir kanıtı değildir?

  a-XV. ve XVI. yüzyıllarda dış gelişmelere yön verdiğinin
  b-Siyasi üstünlüğünü zamanla kaybettiğinin
  c-XV. ve XVI. yüzyıllarda en çok dış sorunlarla uğraştığının
  d-XIX. yüzyılda denge politikasına ağırlık verdiğinin
  e-Çözüm yöntemleri ile siyasi gücü arasında paralellik bulunduğunun

  Cevap Anahtarı
  1-c
  2-e
  3-d
  4-b
  5-c
  6-c
  7-e
  8-c
  9-c
  10-a