Tüketici Hakları Abonelik Sözleşmesi

Konusu 'Güncel bilgiler' forumundadır ve Yavuz tarafından 18 Nisan 2013 başlatılmıştır.

 1. Yavuz

  Yavuz

  Katılım:
  11 Nisan 2012
  Mesajlar:
  2.935
  Elektronik Haberleşme Tüketici Hakları Abonelik Sözleşme Örnekleri

  Tüketici hakları sözleşme taslakları. Haberleşme ve elektronik sektörlerinde tüketici koruma ve haklarını muhafaza etmek için tüketici hakları sözleşme metinler. Yönetmeliğe göre yazılmış tüketici hakları abonelik sözleşme örnekleri.

  Abonelik Sözleşmeleri

  Abonelik sözleşmelerinin kuruluşu

  1- Abonelik sözleşmelerinin yazılı şekilde en az on iki punto ile
  hazırlanması ve aboneye yükümlülük getiren hususların açık ve anlaşılabilir şekilde siyah
  koyu harflerle belirtilmesi zorunludur. İşletmeciler, abonelik sözleşmelerinde asgari aşağıdaki
  bilgilerin yer almasını sağlamak, sözleşmenin imzalı bir suretini aboneye vermek ve abonelik
  sözleşmelerini kolay erişilebilir bir şekilde internet sitelerinde yayınlamakla yükümlüdür.

  a) Sözleşmenin konusu,
  b) Sözleşmenin yapıldığı yer ve tarih,
  c) Sözleşme taraflarının isim, unvan ve açık adresleri,
  ç) Tarafların yükümlülükleri,
  d) Sözleşmenin süresi, sözleşmenin sona erdirilmesi ve yenilenmesine ilişkin şartlar,
  e) Sunulacak hizmetlerin tanımı, hizmet kalitesi seviyeleri ve ilk bağlantının
  gerçekleştirileceği süre,
  f) Sunulacak bakım/onarım hizmetlerinin çeşitleri,
  g) Uygulanacak tarifelerin içeriği ve tarifelerdeki değişiklikler hakkında güncel
  bilgilerin hangi yollardan öğrenilebileceği,
  ğ) İşletmecinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmede belirtilen hizmet
  kalitesi seviyesinin sağlanamaması halinde tazminat ve/veya geri ödemeye ilişkin prosedür,
  h) Abonenin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
  ı) Abone tarafından sözleşme tarihinde tercih olunan tarife ve abonelik paketi,
  i) Abone ile işletmeci arasında uzlaşmazlık çıkması halinde yargı yolu dışındaki
  çözüm mekanizmaları dâhil olmak üzere uygulanacak çözüm prosedürü,
  j) Abonenin hizmetten yararlanabilmesi için gerekli olan teknik ekipman, cihaz ve
  donanıma ilişkin bilgi,
  k) Hizmetten yararlanılması sırasında oluşabilecek güvenliği tehdit eden durumlara
  karşı işletmeci ve abone tarafından alınacak ya da alınması gereken tedbirler,
  l) Onaylanması gereken abonelik sözleşmelerinin Kurum tarafından onaylandığı tarih.
  Abonelik sözleşmelerinin uygulanması
  MADDE 15- (1) Sabit ve mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler, abonelik
  sözleşmesinin imzalanması sırasında ya da daha sonra abonenin hattının hangi tür numaralara
  ve özel içerikli hizmetlere açık olacağı hususunda, abonenin onayını almakla yükümlüdür.
  Abone, açık tutulması hususunda onay vermediği hizmetlerden herhangi birinin açık tutulması
  halinde sorumlu olmaz.

  2- İşletmecinin kendisi ya da üçüncü şahıslar tarafından otomatik arama makineleri,
  fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtları kullanılmak suretiyle,
  doğrudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla haberleşme
  yapılması halinde, gelen her bir mesajı ya da iletiyi bundan sonrası için almayı reddetme
  hakkı işletmeciler tarafından kısa mesaj, çağrı merkezi ve benzeri yollarla kolay bir usulle
  ücretsiz olarak sağlanır.

  3- Abonenin hizmetten yararlanması için işletmeci tarafından kurulumu yapılan
  teknik ekipman, cihaz veya donanımda işletmeciden kaynaklanan bir sebeple değişiklik
  gerekmesi halinde işletmeci bunu ücretsiz olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür.

  4- Telefon hizmetlerinde, sunulan elektronik ve/veya yazılı rehber hizmetleri için
  abonelik sözleşmesi imzalanırken, aboneden bu rehberlerde kişisel verilerinin yer alıp
  almayacağı hususunda onayı alınır.

  5- Kurum, abonelik kayıtlarının işletmeciler nezdinde güncel ve doğru tutulmasına
  ilişkin usul ve esasları belirler.

  6- İşletmeci bu Yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenmiş abonelik sözleşmesinin
  eksiksiz tanzim edilmesi ve sözleşmenin yanında;

  a) Bireysel aboneliklerde T.C. Kimlik Numarası ile kimlik belgesinin,
  b) Kurumsal aboneliklerde yetkili kişinin T.C. Kimlik Numarası ve kimlik belgesi ile
  temsile yetkili olduğuna dair belge ile imza sirkülerinin,
  c) Yabancı uyrukluların aboneliklerinde geçerlilik tarihi uygun pasaport belgesinin,
  gemi adamı belgesi yabancı misyon kimlik kartı veya NATO kimlik belgesinin,
  birer suretinin abonelik sözleşmesi ile birlikte muhafaza edilmesiyle yükümlüdür.

  7- Abonenin hattının, kullanıma açılabilmesi için, bu maddede yer alan belgelerin
  eksiksizliği ve söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğu işletmeci tarafından kontrol
  edilerek gerekli teyit işlemi İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
  Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden yapılır. Söz konusu bilgilerin doğruluğu onaylanmadan
  açılan hat ile ilgili olarak her türlü sorumluluk işletmeciye aittir.

  8- Bu madde kapsamında abone onayının alınması, abonenin yapılan işlemlere dair
  kabulünü gösteren ispatlanabilir irade beyanı veya belgesinin sağlanması şeklinde yorumlanır.
  (alıntı)